Kategorier
Dysleksi

Hva er Dysleksi?

Del dette innlegget:
Annonse

Sist oppdatert 18/03/2023 av Steffen Madsen.


Dysleksi er en utviklingsforstyrrelse, også kalt spesifikk lærevanske. Det finnes i hovedsak to ulike former for lesevansker, og dysleksi er en av disse formene.

Ved dysleksi har personen vansker med å utføre det som kalles avkoding, som handler om å kjenne igjen uttalelsene av språklyder, og hvordan de hører sammen med bokstaver og ord.

Med andre ord, er dysleksi en tilstand som gjør det vanskelig å finne sammenhengen mellom skriftspråket og språklydene.

Den andre formen for lesevansker handler om at det å lese og uttale ordene som er skrevet går greit, men å forstå hva som står skrevet er vanskelig.

Annonse

Personer med dysleksi har normale evner (IQ), og lesevanskene skal ikke kunne forklares med nedsatt syn eller oppmerksomhetsvansker.

Det finnes ingen kur mot dysleksi, og lesevanskene varer hele livet. Det finnes metoder for å redusere utfordringene.

Barn med dysleksi opplever ofte emosjonelle vansker og kan utvikle atferdsvansker.

a mother and daughter mad at each other
Fotografi av RODNAE Productions på Pexels.com

Tidlig oppdagelse av lese- og skrivevansker, og tidlig innsats i barnehagen og på skolen er av stor betydning for hvordan vanskene utvikler seg gjennom livet.

Tegn på dysleksi

Dysleksi kan være vanskelig å oppdage før skolealder, men det finnes tegn som gjør at man bør være ekstra oppmerksom på lese- og skriveutviklingen.

Ofte er det lærere som først blir oppmerksomme på utfordringene.

Det er også viktig å vite at selv om barnet ditt opplever ett eller flere av tegnene listet opp under, betyr ikke det nødvendigvis at barnet ditt har dysleksi.

Barn utvikler seg i ulikt tempo, og det er naturlig at barn mestrer ulike språklige milepæler i et annet tempo en jevnaldrende.

Det er først når barnet ligger omtrent to år eller mer bak sine jevnaldrende at man bør undersøke hvorfor utviklingen er forsinket.

I barnehagealder

Tegn på at barn i barnehagealder kan streve med lese- og skrivevansker kan være:

 • Lærer å snakke senere enn forventet
 • Lærer nye ord senere enn andre barn på samme alder
 • Vansker med å uttale ord riktig. Skiller dårlig mellom ord som høres like ut, endrer rekkefølge på lyder i ordene (eks.: sier “hekilopter” i stedet for “helikopter”)
 • Vansker med å huske lydene som hører til bokstavene, eller å lære navn på tall og farger
 • Lite interessert, eller synes det er vanskelig, å leke med rim og regler

I barneskolealder

I skolealder blir det ofte enklere å oppdage tegn og symptomer på lese- og skrivevansker. Disse tegnene kan være:

LES OGSÅ:  Dysleksi + ADHD = Sant?
 • Leser på et betydelig lavere nivå enn sine medelever
 • Vansker med å forstå beskjeder
 • Utfordringer med å finne de rette ordene for å gjøre seg forstått
 • Vansker med å huske rekkefølgen på ting
 • Utfordringer med å finne likheter og ulikheter mellom ord og bokstaver
 • Vanskelig å stave ukjente ord vokalt
 • Vansker med å stave kjente ord skriftlig
 • Unngår oppgaver som inneholder lesing og skriving
 • Bruker lengre tid enn forventet på oppgaver som inneholder lesing og skriving
 • Strever med planlegging og organisering
 • Blander bokstaver (“b” og “p”, “t” og “f” og liknende)
 • Blander ord med de samme bokstavene (rom/mor, hav/hva og liknende)

Ungdom og voksne

Tegn på dysleksi hos ungdom og voksne er like tegnene hos barn, men kan også vise seg på andre måter:

 • Utfordringer med høytlesning
 • Vansker med å komme på riktig ord
 • Strever med å huske PIN-koder, passord eller telefonnummer og liknende
 • Misforstår ordspill, ironi og sarkasme
 • Utfordringer med å oppsummere hendelser eller historier
 • Vansker med å lære seg fremmedspråk
 • Utfordringer med å tilegne seg “puggkunnskap”

Dysleksi kommer i mange varianter

Dysleksi er ikke en ensartet tilstand, men kan oppstå i mange ulike alvorlighetsgrader. Noen har noen få av utfordringene som er nevnt over, mens andre har mange.

Arv stiller en stor rolle i utviklingen av dysleksi, og mange barn og unge med tilstanden har minst en forelder som også strever med lesing og skriving i ulik grad.

Andre risikofaktorer for utvikling av dysleksi er for tidlig fødsel eller lav fødselsvekt, mors misbruk av alkohol, tobakk eller narkotika under svangerskapet eller andre forhold som kan føre til skjevutvikling i nervesystemet i svangerskap eller spedbarnstiden.

Det er vanlig at barn med dysleksi også har ADHD. Tallene er usikre, og varierer, men at omtrent mellom 20 og 50 prosent av barn med dysleksi også har ADHD tror jeg er et godt anslag.

Mange med dysleksi strever også med rom og retning.

Annonse

Mange kan ofte dunke borti dørkarmer og stolbein, miste blyanter og bøker på gulvet, og bruke lang tid på å lære forskjellen mellom høyre og venstre.

Du bør beregne ekstra tid dersom du skal benytte personer med dysleksi som kartlesere på ferietur. Nord, sør, øst og vest kan ofte være konsepter som kan være strevsomt å få grep over. Du får kjøpt GPS billig i elektronikkbutikken i nærheten.

Mellom 20 og 50 prosent av alle med dysleksi har også minst én annen forstyrrelse, og opp til halvparten av alle med lesevansker strever også med matematikk.

LES OGSÅ:  Hva er forskjellen på generelle og spesifikke lærevansker?

Når lese- og skrivevanskene er arvet fra foreldrene

Barn med dysleksi trenger mye trening i lesing og skriving.

Siden mange barn med dysleksi også har foreldre med den samme utfordringen kan dette føre til at mengdetrening blir vanskelig eller lite tilgjengelig i hjemmet.

Foreldre som selv strever med dysleksi kan selv ha dårlige erfaringer med skolearbeid, og dermed være mindre motivert for å hjelpe barna med dette.

Foreldre som selv har lese- og skrivevansker leser mindre for barna sine enn andre foreldre, har færre bøker tilgjengelig hjemme, og opplever mindre leseglede enn andre.

Det er derfor veldig viktig at barn med dysleksi får god og tett oppfølgning på skolen, for å kompensere for foreldrenes egne utfordringer med lesing og skriving.

Voksne med dysleksi har (på gruppenivå) lavere utdanning enn gjennomsnittet, er mindre fornøyd med egen helse, venner og utdanning, og har oftere psykiske problemer enn gjennomsnittet.

Det finnes samtidig store individuelle forskjeller.

Dysleksi betyr ikke at man blir mislykket, men det betyr at man ofte må jobbe mer og hardere enn alle andre, for å komme like langt.

Hva kan du gjøre dersom barnet ditt har dysleksi?

Som forelder til et barn med dysleksi er det flere ting du kan gjøre for å hjelpe barnet ditt:

Mistenker du at barnet ditt har dysleksi?

Ta opp bekymringen med skolen. Mange lærere har mye kunnskap om lese- og skrivevansker.

Jeg vet at mange skoler venter for lenge med å vurdere lese- og skrivevansker.

Opplever du dette, kan du ta opp bekymringen din med PP-tjenesten i kommunen du bor i.

Det er ikke nødvendig med henvisning fra skolen. Du kan henvise til PP-tjenesten selv som foresatt.

Tidlig innsats nytter.

Om barnet ditt har dysleksi:

 • Les høyt for barnet ditt. Et alternativ hvis du ikke selv får til høytlesning er lydbøker eller podcaster.
 • Samarbeid med skolen. Snakk med læreren til barnet ditt om hvordan dere best kan samarbeide for å gjøre skoledagen og leksene best mulig for barnet ditt. Alle barn har rett på tilpasset undervisning. Barn som ikke får utnytte av den ordinære undervisningen har i tillegg rett til spesialundervisning. Det er PP-tjenesten som utformer en sakkyndig vurdering som veileder skolen i hvilke rettigheter hvert enkelt barn har til spesialundervisning.
 • Oppfordre barnet ditt til å lese – men ikke for enhver pris! Oppmuntringer til lesing og støtte og hjelp til å finne riktige bøker kan gjøre lesingen enklere for barnet ditt. Spør om hjelp på biblioteket. Der har de kunnskap om hvilke bøker som kan være gode for barnet ditt.
 • Husk at man kan lese mye annet enn bøker. Tekstmeldinger, blader, aviser, reklameplakater. Vi finner tekst over alt. En reklameplakat er mye mer overkommelig enn Knausgårds samlede verker.
 • Vær en støtte for barnet ditt. Å ha dysleksi kan føre til mange opplevelser av nederlag. Følelsen av å ikke få til det samme som de andre elevene i klassen, eller oppleve at yngre søsken tar igjen barnet i lese- og skrivekunnskaper. Snakk med barnet ditt og forklar at dysleksi ikke er et personlig nederlag. Man er ikke “dum” selv om man har dysleksi, i motsetning til hva mange barn med dysleksi tror selv.
 • Meld deg inn i Dysleksi Norge. Organisasjonen har mange ressurser som kan være nyttige for foreldre som har barn med dysleksi.
LES OGSÅ:  Hva er forskjellen på tilpasset opplæring og spesialundervisning?

Steffen Madsen

Hei! Jeg skriver artikler på FamNett. I det daglige jobber jeg som barnevernspedagog i en kommunal barneverntjeneste.

Annonse

Del dette innlegget:

Legg igjen en kommentar