Kategorier
Lærevansker

Hva er forskjellen på generelle og spesifikke lærevansker?

Del dette innlegget:
Annonse

Sist oppdatert 18/03/2023 av Steffen Madsen.


Lærevansker er en paraplybetegnelse for ulike vansker som kan vise seg i forskjellige former. Vi skiller mellom spesifikke lærevansker og generelle lærevansker.

Hva er spesifikke lærevansker?

Spesifikke lærevansker er tilstander hvor barnet utvikler seg normalt innenfor de fleste områder, men ligger to år eller mer bak forventet nivå i forhold til jevnaldrende på enkeltområder.

Vansker vi vanligvis forbinder med spesifikke lærevansker er:

  • Språkvansker
  • Lese-/skrivevansker(dysleksi)
  • Matematikkvansker (dyskalkuli)
  • Motoriske vansker (dyspraksi)
  • Nonverbale lærevansker

Noen barn med spesifikke lærevansker vil ta igjen utviklingen i løpet av barneårene, mens andre kan ha vanskene med seg inn i voksen alder.

Annonse

Disse typene lærevansker er vanligere hos gutter enn hos jenter, og finnes hos barn som, sett bort i fra den spesifikke vansken, vanligvis fungerer godt i hverdagen.

Mange med spesifikke lærevansker opplever psykiske belastninger som en følge av de spesifikke lærevanskene.

Dette handler ikke om at spesifikke lærevansker og psykiske vansker “hører sammen”, men om at barn som strever med for eksempel lesing og skriving ofte vil føle at de andre i klassen raskere klarer å bli bedre på skolearbeidet.

De opplever dermed mindre mestring i skolehverdagen enn vennene sine.

Noen med spesifikke lærevansker føler seg “dumme” i forhold til venner eller søsken.

Mange opplever også at skolehverdagen kan være svært slitsom og krevende, og trenger lenger tid på å hente seg inn igjen når de kommer hjem etter skolen.

Man trenger kanskje ikke mase om lekser den første timen hjemme etter skolen?

Kanskje får alle en bedre opplevelse med leksene om man venter til etter middag? Hvis lekser i det hele tatt er nødvendig?

LES OGSÅ:  Hva er hyperaktivitet?

Når jeg har nevnt noen av utfordringene personer med spesifikke lærevansker kan oppleve, så er det viktig å også huske på at de aller fleste klarer seg veldig godt.

De som får god hjelp og støtte fra foreldrene og skolen vil komme godt ut av det.

Hva er sammensatte lærevansker?

Når flere spesifikke lærevansker er til stede samtidig kalles vi det sammensatte lærevansker.

Annonse

Ofte følger det med andre utfordringer for barnet som har sammensatte lærevansker.

Det kan handle om oppmerksomhetsvansker, utfordringer med sosiale relasjoner eller følelsesmessige utfordringer.

Hva er generelle lærevansker?

Generelle lærevansker er tilstander hvor det foreligger en forsinket modning på mer enn to år i forhold til forventet nivå i de fleste områder.

Dette er vansker vi forbinder med utviklingshemming eller gjennomgripende utviklingsforstyrrelser.

Utviklingshemming

Utviklingshemming deles inn i lett, moderat, alvorlig eller dyp utviklingshemming, hvor de med lett utviklingshemming som voksne ofte kan delta i arbeidslivet i tilnærmet normal grad, kan delta i likeverdige sosiale relasjoner, og kan leve et ganske normalt liv som barn og voksen.

Personer med moderat eller alvorlig utviklingshemming har vansker som gjør de avhengige av hjelp og støtte gjennom hele livet.

Personer med dyp utviklingshemming er avhengige av kontinuerlig hjelp og tilsyn.

Personer med utviklingshemming har IQ under 70, vansker som viste seg før fylte 18 år, og kognitive utfordringer som fører til vansker blant annet med å regulere følelser, kommunisere med andre, og å forstå og tolke hva som skjer i omgivelsene.

Gjennomgripende utviklingsforstyrrelser

Gjennomgripende utviklingsforstyrrelser er det samme som autismespekterforstyrrelser.

Mange med de alvorligste formene for autisme har også generelle lærevansker, men ikke alle.

LES OGSÅ:  Barn med ADHD og umiddelbare konsekvenser

Autismespekterforstyrrelser er tilstander som er, som navnet beskriver; en spektertilstand.

Dette betyr at noen er hardt og omfattende rammet, mens andre har mindre vansker og på færre områder.

Noen med autisme har normale evner (normal intelligens), men strever med blant annet kommunikasjon og gjensidig sosialt samspill.

Dette er de som ofte omtales som høyt fungerende, og forbindes gjerne med de som har Asperger syndrom.

Steffen Madsen

Hei! Jeg skriver artikler på FamNett. I det daglige jobber jeg som barnevernspedagog i en kommunal barneverntjeneste.

Annonse

Del dette innlegget:

Legg igjen en kommentar